top of page

Huishoudreglement

1.  Instappen

Nieuwe leden kunnen op 3 momenten starten: in de maand september, de maand januari en de maand april (na turngala).

      

2.  Inschrijven

Nieuwe leden kunnen online inschrijven of op onze inschrijvingsdag.  Na de inschrijvingsdag kan er niet meer genoten worden van een gratis proefles. In januari en april kan men 1 maal van een gratis proefles genieten. Voor de volgende les moet het lidgeld betaald worden en moet de inschrijving online vervolledigd zijn.

3.  Lidgeld

Het lidgeld kan online betaald worden of op onze inschrijvingsdag. Leden die starten in januari betalen de helft van het oorspronkelijke bedrag. Als je start in april (na turngala) betaal je nog een vierde. Bij vroegtijdig stoppen wordt het resterende lidgeld niet teruggestort. Enkel in geval van overmacht kan na beslissing van het bestuur het resterende bedrag terugbetaald worden.

 

4.  Verloop trainingen

       a) Er dient steeds gehoor gegeven te worden aan de instructies van de trainers of trainsters of het bestuur.

       b) De ouders verlaten de turnzaal bij aanvang van de les. Niemand van de leden verlaat de zaal zonder toestemming van zijn lesgever.

       c) De turnkring is enkel verantwoordelijk voor de opvang van leden tijdens de voorziene trainingsuren (10 minuten voor de les en 10 minuten na de les)

       d) Het dragen van sieraden, halsketting, oorbellen zijn verboden. Lange haren worden vastgebonden of opgestoken.

       e) De kinderen wachten in alle rust en kalmte in de kleedkamers.

       f)  De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van voorwerpen (bv: GSM)

       g) De turnzaal wordt netjes achtergelaten: toestellen op zijn vaste plaats, geen afval laten rondslingeren in de kleedkamers, de toiletten worden netjes achtergelaten, ...                            Men mag niet roken, eten of drinken in de zaal.

       h) We verwachten van onze leden een sportief gedrag waarbij ze zich houden aan de regels. Pestgedrag wordt niet getolereerd.

 

5.  Turnkledij

Voor de recreatieve turngroepen: zij dragen het T-shirt met het logo van onze turnkring, een sportbroek en turnpantoffels (geen sportschoenen). Voor de recreatieve dansgroepen: zij dragen het T-shirt met logo van onze turnkring, een sportbroek en spropere sportschoenen of turnpantoffels. De T-shirts en topjes zijn verkrijgbaar op de algemene repetitie turngala, deze kosten €10.
 

Voor de wedstrijdgroepen: zij dragen hun clubmaillot en eventueel met T-shirt van onze turnkring.

 

6.  Vakantie

 

Tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen wordt er geen lesgegeven. De lessen gaan wel door op de 1ste zaterdag van een vakantie en brugdagen die volgen voor of na een feestdag. Het turn- en dansseizoen loopt van 4 september tot 31 mei.

 

7.  Medisch getuigschrift

 

Recreatieve leden hebben geen medisch getuigschrift nodig. Dit is enkel nodig voor onze wedstrijdleden en zal jaarlijks vernieuwd moeten worden. Het document "gezondheidsverklaring" om deel te nemen op B, C, I en het recrea wedstrijdniveau kan u vinden op www.gymfed.be (klik links op "voor de gymnast" en dan op "gezondheidsverklaring"). Het document "medisch protocol" is enkel voor de gymnasten die deelnemen op A wedstrijdniveau.

 

8.  Ongevallen

Onze leden zijn verzekerd via Gymfed met verzekeringsmaatschappij Ethias. Er dient een aangifte gedaan te worden binnen de 6 dagen na het ongeval. Het ingevulde attest brengt u binnen bij Stephanie Verstraelen, Hovestraat 1 bus 10 te Arendonk (stephanieverstraelen@hotmail.com). Het verdere verloop wordt u daar meegedeeld. Het slachtoffer of zijn ouders worden verzocht het formulier te ondertekenen. De polisvoorwaarden kan u vinden op www.gymfed.be evenals het document dat ingevuld moet worden ("voor de gymnast" - "aangifteformulier ongevallen"). Het is ook te verkrijgen bij de lesgevers. Voor wedstrijdleden acro en tumbling is er een verhoogde waarborg verzekering.

 

9.  Gedragscode trainers

 

Trainers houden zich aan de afgesproken gedragscode hun opgelegd door het bestuur.

 

10. Privacy

 

De turnkring publiceert regelmatig foto's, filmpjes, ... op haar website, krantje en dergelijke. De bedoeling hiervan is geïnteresseerden op een leuke wijze te informeren over onze activiteiten. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen deze publicatie van zowel gerichte als niet-gerichte foto's of beeldmateriaal. Mocht je er toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat schriftelijk aan het secretariaat meedelen en we zullen je bezwaar respecteren (ktvarendonk@gmail.com).        

 

11.  Einde lidmaatschap

 

Wanneer eindigt het lidmaatschap?

     - wanneer het lidgeld niet tijdig betaald is of de inschrijving niet volledig is

     - wanneer het lid zelf zijn ontslag neemt

 

Bij het niet naleven van dit reglement of in geval van zware fouten of tekortkomingen kan door de turnkring sancties of een schorsing worden uitgesproken. Kleine inbreuken (bijvoorbeeld te laat komen, geen actieve medewerking, ... ) kunnen door de trainers zelf gesanctioneerd worden). Grote inbreuken kunnen door de trainers worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal verder contact opnemen met het lid en zijn ouders. Zij kunnen overgaan tot tijdelijke schorsing of totale weigering van deelname.

Koninklijke Turnkring Verbroedering Arendonk heeft als missie bij te dragen tot het maatschappelijk en lichamelijk welzijn van haar leden door middel van gezonde, verantwoorde, plezierige en betaalbare sportbeoefening, waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen enerzijds recreatief en competitief turnen en dansen en anderzijds tussen een aanbod voor elke leeftijdscategorie, nationaliteit en sekse. 

bottom of page